Skip to main content

Contact

Email
info@marbategels.nl

Telefonisch
0499-216501

Bezoekadres
Marba Tegels
Haven 3
5688 DR Oirschot
Nederland

KVK 76050440
BTW nummer NL.8604.89619.B01

Verkoopvoorwaarden

Algemene verkoopvoorwaarden van producten.
Verkocht op www.betonnenwasbakken.com

Deze voorwaarden zijn van toepassing op verkopen door Marba Tegels / Betonnen wasbakken, Haven 3 in Oirschot, betonnen wasbakken, onderhoudsartikelen en andere producten gerelateerd aan de branche.

Artikel 1 – Prijs

De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro inclusief belastingen (BTW en andere belastingen van toepassing op de dag van de bestelling), tenzij anders aangegeven en exclusief verwerkings- en verzendkosten.

Bij bestelling naar een ander land dan Nederland bent u de importeur van de betreffende producten. Douanerechten of andere lokale belastingen of invoerrechten of staatsbelastingen zijn voor rekening van de klant. Dit valt niet onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken.

Ze zijn voor uw rekening en vallen onder uw volledige verantwoordelijkheid, zowel wat betreft verklaringen als betalingen aan de relevante autoriteiten en instanties van uw land.

Alle bestellingen, ongeacht hun herkomst, moeten worden betaald in euro’s.

Het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken behoudt zich het recht voor om de prijzen op elk moment te wijzigen, maar het product wordt in rekening gebracht op basis van het tarief dat van kracht is op het moment van de validatie van de bestelling en afhankelijk van de beschikbaarheid.

De producten blijven eigendom van het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken tot het volledige bedrag is voldaan.

LET OP: Zodra u bestelde producten fysiek in bezit heeft, gaat het risico van verlies of beschadiging van deze producten op u over.

Artikel 2 – Bestellen

U kunt op internet bestellen via:
www.betonnenwasbakken.com

Het bedrijf Marba Tegels / Betonnen Wasbakken behoudt zich het recht voor om een ​​bestelling niet te registreren en een bestelling om welke reden dan ook niet te bevestigen, en meer in het bijzonder in geval van een bevoorradingsprobleem of in geval van problemen met de ontvangen bestelling.

Artikel 3 – Validatie van uw bestelling

Elke bestelling op de website www.betonnenwasbakken.com aanvaardt deze algemene voorwaarden. Elke orderbevestiging houdt in dat u volledig akkoord bent met en op de hoogte bent van deze algemene verkoopvoorwaarden, zonder uitzondering of voorbehoud. Alle verstrekte gegevens en de ondertekende opdrachtbevestiging vormen het bewijs van deze overeenkomst. U verklaart dan ook kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.

Artikel 4 – Betaling

Het valideren van uw bestelling houdt voor u de verplichting in om de aangegeven prijs te betalen. De betaling van uw aankopen gebeurt met IDEAL betaling via het beveiligde systeem van Mollie Payments.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Wanneer u als consument gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken. Het kenbaar maken dient u schriftelijk te doen per e-mail. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van het herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De retourkosten zijn voor uw rekening.

Eventuele schade aan het product kan het herroepingsrecht teniet doen. In geval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken overgaan tot de terugbetaling van het betaalde bedrag, binnen 14 dagen na de kennisgeving van uw aanvraag en retourontvangst van het product via dezelfde betalingsmethode als die gebruikt is tijdens de bestelling.

Maatwerk producten zijn een uitzondering op bovengenoemde voorwaarden. Het is niet mogelijk om maatwerk producten (zoals de betonnen wasbakken) te retourneren, tenzij het product gebreken vertoont. In geval van gebreken dient u dit binnen 5 dagen schriftelijk kenbaar te maken (inclusief beeldmateriaal) via e-mail. Het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken zal dit beoordelen en indien van toepassing overgaan tot levering van een nieuw product of terugbetaling van het orderbedrag. (Zie ook artikel 8 – Garantie)

Het herroepingsformulier kunt u hier downloaden:

https://marbategels.nl/wp-content/uploads/2022/04/formulier-voor-herroeping.pdf

Artikel 6 – Beschikbaarheid

Onze producten worden aangeboden zolang ze zichtbaar zijn op de site www.betonnenwasbakken.com en binnen de grenzen van de beschikbare voorraden.

In geval van onbeschikbaarheid van het product na het doorgeven van uw bestelling, zullen wij u per e-mail informeren. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd.

Artikel 7 – Levering

De producten worden geleverd op het afleveradres dat is aangegeven tijdens het bestelproces. Het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken streeft ernaar om uw bestelling binnen 1-3 werkdagen te versturen, uitzonderingen daargelaten. Voor maatwerk gelden andere levertijden, welke bij het product staan vermeld. Voor onze handgemaakte betonnen wasbakken geldt een levertijd van gemiddeld 60-80 dagen. De levertijd van de producten gaat in nadat de betaling is ontvangen.

Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding. In geval van vertragingen door een vervoerder, kan het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken niet verantwoordelijk worden gehouden voor vertraging van de levering.

Artikel 8 – Garantie

Al onze producten genieten de wettelijke garantie van overeenstemming en de garantie van verborgen gebreken, voorzien in de artikelen van het Burgerlijk Wetboek. Alle claims, verzoeken om omruiling of terugbetaling moeten binnen 14 dagen na levering per e-mail worden ingediend.

Wanneer u een beschadigd of defect product ontvangt, dient u binnen 5 dagen na levering van het product een claim in te dienen, per e-mail en inclusief beeldmateriaal. Het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken zal dit beoordelen en indien van toepassing overgaan tot levering van een nieuw product of terugbetaling van het orderbedrag. De producten moeten aan ons worden geretourneerd in de staat waarin u ze hebt ontvangen met alle elementen (accessoires, verpakking, instructies e.d.).

Artikel 9 – Verantwoordelijkheid

De voorgestelde producten voldoen aan de geldende Nederlandse wetgeving. Het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken is verantwoordelijk in geval van niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd. Het is aan u om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het importeren of gebruiken van de producten of diensten die u wilt bestellen.

Daarnaast is de firma Marba Tegels / Betonnen wasbakken niet verantwoordelijk voor de schade die voortvloeit uit misbruik van het aangekochte product.

Ten slotte, is het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakkenniet verantwoordelijk voor alle nadelen of schade die inherent zijn aan het gebruik van internet, met name een onderbreking van de dienst, een externe inbraak of de aanwezigheid van computervirussen.

Artikel 10 – Toepasselijk recht bij geschillen en de bevoegde rechter

Op de met het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken gesloten overeenkomst, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om te oordelen over geschillen ten aanzien van deze overeenkomst.

Artikel 11 – Persoonsgegevens

Het bedrijf Marba Tegels / Betonnen wasbakken behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie en persoonlijke gegevens over u te verzamelen. Ze zijn nodig om uw bestelling te beheren en om de diensten en informatie die wij verstrekken te verbeteren.

Ze kunnen ook worden doorgegeven aan bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor het uitvoeren van diensten en opdrachten voor hun beheer, uitvoering, behandeling en betaling.

Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden om te voldoen aan wettelijke en reglementaire verplichtingen.